Quy tắc BHSK MediCare

Quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare quy định chi tiết các định nghĩa, điều khoản và điều kiện bảo hiểm. Đây là tài liệu quan trọng đi kèm với Hợp đồng bảo hiểm và ảnh hưởng chính đến việc chi trả bồi thường. Xin vui lòng xem hoặc download Quy tắc bảo hiểm MediCare dưới đây.

Những điều bạn cần biết về BHSK MediCare luôn có sẵn ở đây:

 1. Quyền lợi bảo hiểm chi tiết (nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản)
 2. Danh sách bệnh viện/phòng khám do Liberty bảo lãnh viện phí
 3. Quy trình bồi thường MediCare
 4. Báo giá nhanh MediCare

Dựa trên đề nghị mua bảo hiểm của Chủ hợp đồng bảo hiểm thông qua Đơn yêu cầu bảo hiểm và thông tin được cung cấp tại Đơn yêu cầu cùng các thông tin có liên quan khác được cung cấp cho Công ty, đồng thời dựa trên việc thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn theo Quy tắc bảo hiểm này, Công ty đồng ý bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với các tình trạng Thương tật thân thể, Bệnh tật, và Nha khoa và/hoặc Thai sản (nếu được quy định cụ thể) trong Thời hạn Bảo hiểm và Giới hạn Trách nhiệm bảo hiểm, theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

PHẦN I – QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định nghĩa

Trong Điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này, Chương trình bảo hiểm, Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các Sửa đổi bổ sung, các từ ngữ sau sẽ có ý nghĩa như được quy định dưới đây:

Đơn yêu cầu bảo hiểm
Một mẫu đơn được lập đúng quy cách để đăng ký mua bảo hiểm sức khỏe Liberty MediCare theo hình thức được Công ty quy định theo từng thời điểm.

Chương trình bảo hiểm
Chương trình bảo hiểm do Công ty ban hành. Chương trình bảo hiểm áp dụng cho một Người được bảo hiểm được quy định tại Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm đã cấp cho Người được bảo hiểm đó.

Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm
Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm do Công ty cấp cho Chủ hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm do Công ty cấp cho Người được bảo hiểm dưới hình thức là thẻ Bảo hiểm Sức khỏe Liberty MediCare.

Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm như được mô tả tại Điều 2.

Hợp đồng bảo hiểm Nhóm
Hợp đồng bảo hiểm dành cho Nhóm.

Giới hạn Trách nhiệm
Giới hạn tối đa toàn bộ trách nhiệm của Công ty đối với mỗi Người được bảo hiểm, trong Thời hạn Bảo hiểm, đối với từng phần như quy định tại Phạm vi bảo hiểm và Chương trình bảo hiểm.

Công ty
Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty.

Thời hạn Bảo hiểm
Đối với một Người được bảo hiểm, Thời hạn Bảo hiểm được quy định trong Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm và Chứng nhận bảo hiểm được cấp cho Người được bảo hiểm đó.

Nước thường trú
Đối với một người, là quốc gia nơi người đó đang sinh sống tại thời điểm bắt đầu được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và được khai trong Đơn yêu cầu bảo hiểm.

Tai nạn
Bất kỳ sự kiện bất ngờ và không lường trước xảy ra trong Thời hạn Bảo hiểm, gây ra các thương tật về thân thể cho Người được bảo hiểm bởi một lực tác động từ bên ngoài.

Đang làm việc
– Một người lao động sẽ được xem là đang làm việc vào bất kì ngày nào nếu người đó đang đảm nhận nhiệm vụ để hoàn thành vai trò như được chỉ định cho họ để thực hiện hoặc có thể được thực hiện vào ngày cuối cùng của kế hoạch làm việc.
– Một Thành viên của một Tổ chức Tài trợ sẽ được xem là “Đang làm việc” vào một ngày bất kỳ nếu khi ấy người đó có thể thực hiện tất cả các hoạt động bình thường của một thành viên của Tổ chức Tài trợ, và không phải nằm điều trị tại nhà hay tại một cơ sở y tế.
– Một Người phụ thuộc sẽ được xem là “Đang làm việc” trong ngày bất kỳ nếu khi ấy người đó có thể thực hiện các hoạt động bình thường của một người trong tình trạng sức khỏe tốt, cùng lứa tuổi và giới tính, và không phải nằm điều trị tại nhà hay tại một cơ sở y tế.

AIDS/HIV
– Bảo hiểm cho việc điều trị vi-rút HIV và các bệnh có liên quan, kể cả Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), các biến chứng của bệnh và tất cả các bệnh/căn bệnh do vi-rút HIV gây ra và/hoặc có liên quan tới HIV, kể cả các kết quả điều trị phát sinh xảy ra trong Thời hạn Bảo hiểm, bao gồm (các) năm tái tục Hợp đồng bảo hiểm và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục năm (05) năm kể từ Ngày Hiệu lực đầu tiên.
– Quyền lợi bảo hiểm này được bao gồm trong Giới hạn Trách nhiệm đối với bệnh nhân và phụ thuộc vào giới hạn phụ bằng 10% Giới hạn Trách nhiệm đối với mỗi Người được bảo hiểm trong suốt cuộc đời.

Thiết bị
Dụng cụ và trang thiết bị được sử dụng như một phần của quy trình phẫu thuật được thực hiện bởi một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp.

Giường cho người nhà
Chỗ ở tại bệnh viện đối với cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp lưu lại qua đêm cùng với Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, đã nhập viện điều trị nội trú tại một Bệnh viện.

Chi phí Bác sỹ Đông y/Nắn xương/Châm cứu
– Bác sỹ Đông y/Nắn xương/Châm cứu sẽ có nghĩa là một bác sỹ hoặc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép hành nghề đông y theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Dược phẩm Thảo mộc sẽ có nghĩa là các dược phẩm thảo mộc được kê đơn bằng văn bản bởi các Bác sỹ Đông y đã đăng ký hành nghề, trực tiếp liên quan đến bệnh lý đang được điều trị.
– Nắn xương sẽ có nghĩa là việc điều trị hệ thống xương, mô liên kết và mô mềm bị chấn thương bên trong hoặc bên ngoài cơ thể do các tai nạn gây ra.
– Quyền lợi này bao gồm chi phí tư vấn và thuốc điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc chữa trị đông y, nắn xương, châm cứu, và tùy thuộc vào Giới hạn Trách nhiệm bảo hiểm đối với Chi phí Bác sỹ Đông y/Nắn xương/Châm cứu như được quy định tại Chương trình bảo hiểm.

Điều trị trong ngày
– Điều trị tại một Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm nhập viện nhưng không lưu lại qua đêm.
– Mỗi lần nằm viện phải đủ tối thiểu sáu (6) giờ liên tục trước khi bất kỳ quyền lợi nào dưới đây được chi trả, trừ trường hợp không yêu cầu thời gian tối thiểu nằm viện nếu việc nằm viện có liên quan đến một cuộc phẫu thuật hay điều trị cấp cứu.
– Nếu Người được bảo hiểm được phẫu thuật tại một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp hoặc nằm viện dưới 24 giờ do thương tật hoặc bệnh tật, Công ty sẽ chi trả chi phí thông thường và hợp lý mà Người được bảo hiểm đã thanh toán cho cơ sở
khám chữa bệnh hoặc Bệnh viện đó, nhưng không vượt quá Giới hạn Trách nhiệm liên quan được quy định trong Chương trình bảo hiểm.

Mức miễn thường/Đồng chi trả
Phần chi phí mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải thanh toán theo quy định tại Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm.

Người phụ thuộc
Vợ, chồng kết hôn hợp pháp và con chưa kết hôn (bao gồm con ruột của hai vợ chồng, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng, con nuôi được nhận nuôi hợp pháp) mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cấp dưỡng, Với Điều Kiện là con
không dưới 15 ngày tuổi và không quá 18 tuổi (hoặc 23 tuổi với điều kiện là Người phụ thuộc đó đang tiếp tục học tập toàn thời gian).

Chăm sóc Nha khoa
Chăm sóc Nha khoa bao gồm:
– Kiểm tra răng định kỳ: Cạo vôi và đánh bóng răng được bảo hiểm mỗi năm một lần đối với mỗi Người được bảo hiểm.
– Chăm sóc răng cơ bản: Nhổ răng, trám răng, chụp X-quang, cạo vôi răng được bảo hiểm.
– Điều trị nha khoa chủ yếu: Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy răng, cắt u răng, cắt cuống răng được bảo hiểm.
– Với Điều Kiện là các dịch vụ này phải được thực hiện bởi nha sĩ được cơ quan hữu quan cấp giấy phép hành nghề nha khoa tại Việt Nam nơi việc chăm sóc nha khoa được cung cấp. Vật liệu sử dụng cho việc trám răng được giới hạn ở hỗn hợp trám răng và không bao gồm kim loại quý hiếm.
– Quyền lợi Chăm sóc Nha khoa được áp dụng khi mua cùng Quyền lợi Ngoại trú bao gồm 20% đồng chi trả.

Hệ thống Thanh toán Trực tiếp
Các nhà cung cấp dịch vụ y tế theo thông báo cụ thể của Công ty trong một văn bản riêng, người đồng ý sẽ tính chi phí điều trị trực tiếp với Công ty khi Người được bảo hiểm xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm hợp lệ. Tuy nhiên, Người được bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty những chi phí không hợp lệ theo Hợp đồng bảo hiểm. Việc Người được bảo hiểm không hoàn trả các chi phí không hợp lệ đó qua Hệ thống Thanh toán Trực tiếp sẽ dẫn tới việc đình chỉ hoặc hủy Hợp đồng bảo hiểm.

Ngày hiệu lực
Đối với một Người được bảo hiểm, là ngày đầu tiên của Thời hạn Bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm đó (có thể là hợp đồng gốc hay hợp đồng tái tục hay sửa đổi bổ sung tùy từng trường hợp).

Điều trị có lựa chọn
Điều trị có lựa chọn bao gồm tất cả trường hợp điều trị không khẩn cấp hoặc cuộc phẫu thuật đã lên kế hoạch trước.

Người lao động
Người đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của Người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động
Một Công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tài trợ có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, và thông qua đó Hợp đồng bảo hiểm Nhóm được đề nghị, ký kết hoặc thực hiện và qua đó Hợp đồng bảo hiểm Nhóm được cấp.

Điều trị nha khoa khẩn cấp sau tai nạn
Việc chữa trị Nha khoa do một Bác sỹ chuyên ngành răng hàm mặt tại một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp thực hiện trong vòng 30 ngày từ khi xảy ra thương tổn do tai nạn đối với răng tự nhiên còn tốt, ngoại trừ thương tổn xảy ra trong khi ăn uống.

Vận chuyển Y tế Cấp cứu
– Chi phí y tế cần thiết liên quan đến việc vận chuyển cấp cứu và chăm sóc y tế để vận chuyển Người được bảo hiểm đang trong Tình trạng nguy kịch được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, tới Bệnh viện gần nhất trong lãnh thổ Việt Nam có phương tiện điều trị thích hợp. Việc vận chuyển y tế cấp cứu này phải theo sự chỉ định của bác sỹ tham gia điều trị hoặc bác sỹ chuyên khoa kết hợp với cố vấn y tế của Công ty.
– Người được bảo hiểm/đại diện của họ phải liên lạc với Công ty hoặc Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty để được chấp thuận trước cho việc vận chuyển và sắp xếp phương tiện vận chuyển cần thiết.
– Quyền lợi bảo hiểm này cũng dựa vào phạm vi bảo hiểm và điều khoản loại trừ được quy định cụ thể trong Hợp đồng Dịch vụ giữa Công ty và Đơn vị trợ giúp y tế, cùng với những thay đổi (nếu có) được Công ty thông báo cho Chủ Hợp đồng bảo hiểm vào từng thời điểm.
– Quyền lợi này không áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên.

Tư vấn ngay cho tôi!

Điều trị tại khoa cấp cứu
Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ Với Điều Kiện là các dịch vụ này được bác sỹ tham gia điều trị tại Khoa cấp cứu và Bệnh viện đó xác định theo ý kiến chuyên môn là tình trạng nguy kịch phải điều trị cấp cứu.

Nhóm
Một nhóm Người lao động được tuyển dụng bởi một Người sử dụng lao động và những Người phụ thuộc của họ; hoặc một nhóm các thành viên của một Tổ chức Tài trợ và những Người phụ thuộc của họ.

Tổ chức Tài trợ
Công đoàn hay bất kỳ hiệp hội, tổ chức, cơ quan nào khác được Công ty chấp nhận là Chủ Hợp đồng bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm mà thành viên của các tổ chức này được bảo hiểm.

Quê quán
– Đối với Người được bảo hiểm, là quốc gia mà Người được bảo hiểm có hộ chiếu.
– Trường hợp Người được bảo hiểm có hơn một hộ chiếu, Quê quán là quốc gia mà Người được bảo hiểm khai trong Đơn yêu cầu bảo hiểm.

Bệnh viện/Phòng khám
Bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép hợp pháp là một cơ sở tiến hành khám bệnh hoặc chữa bệnh tại quốc gia nơi cơ sở đó thành lập.

Dịch vụ nằm viện
Là các dịch vụ y tế được cung cấp cho Người được bảo hiểm, chỉ khi các thủ tục chẩn đoán và/hoặc điều trị thích hợp không có sẵn cho việc điều trị ngoại trú và khi được chấp nhận là một bệnh nhân nội trú có đăng ký hoặc điều trị trong ngày tại một Bệnh viện. Dịch vụ nằm viện bao gồm các chi phí thông thường và hợp lý tại nơi thực hiện điều trị, bao gồm tiền phòng, tiền ăn, các trang thiết bị y tế, các biện pháp điều trị và dịch vụ y tế do Bác sỹ và Bệnh viện chỉ định, kể cả tiền phòng hồi sức cấp cứu khi cần thiết.

Thương tật thân thể
Thương tổn xảy ra đối với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của Người được bảo hiểm trong suốt Thời hạn Bảo hiểm gây ra do Tai nạn.

Người được bảo hiểm
Người đủ điều kiện mà việc bắt đầu bảo hiểm cho người đó được Công ty xác nhận bằng cách cấp một Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm nêu rõ người đó là Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

Chụp X-quang và Xét nghiệm
Xét nghiệm và các thủ tục y khoa liên quan đến chụp ảnh phóng xạ và hạt nhân được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh/thương tật. Bất kỳ dịch vụ chụp X-quang và xét nghiệm nào cũng phải được Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám chỉ định.

Dịch vụ Xe cứu thương trong nước
Dịch vụ vận chuyển đường bộ bằng xe cứu thương cần thiết về mặt y tế đến và trở về từ một Bệnh viện trong nước.

Chăm sóc Thai Sản
– Là việc điều trị trước khi sinh, khi sinh, sau khi sinh và sẩy thai, hoặc phá thai bắt buộc, hoặc các biến chứng phát sinh từ việc Người được bảo hiểm mang thai đối với việc sinh thường hoặc sinh phức tạp và chi phí chăm sóc trẻ sau khi sinh được thực hiện trong Bệnh viện. Thời gian tối đa được bảo hiểm cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện nói chung là năm (05) ngày tính từ ngày sinh; trường hợp điều trị nội trú cho bệnh xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi sinh thì thời gian được bảo hiểm tối đa là 30 ngày sau khi sinh.
– Nếu được bao gồm trong Hợp đồng bảo hiểm thì quyền lợi bảo hiểm này chỉ được áp dụng cho các trường hợp mang thai mà ngày sinh em bé thực tế ít nhất là 12 tháng sau ngày đăng ký quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm, trừ trường hợp chấm dứt mang thai do hư thai hoặc phá thai vì lý do y tế. Quyền lợi Chăm sóc thai sản được bảo hiểm khi việc mang thai này bắt đầu sau 90 ngày kể từ khi Người được bảo hiểm đăng ký quyền lợi bảo hiểm này.

Đơn vị trợ giúp y tế
Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty có thể là tổ chức SOS Quốc tế hay bất kỳ đơn vị tương tự nào khác được Công ty thông báo cho Chủ hợp đồng bảo hiểm vào từng thời điểm.

Chăm sóc Trẻ sơ sinh
Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc Thai sản được mở rộng cho việc chăm sóc trẻ nói chung, thời gian tối đa là 5 ngày tính từ ngày sinh hoặc điều trị nội trú đối với bệnh xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi sinh. Quyền lợi bảo hiểm này được giới hạn trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày sinh của đứa trẻ.

Y tá chăm sóc tại nhà
Dịch vụ chăm sóc y tế của y tá được cấp phép hành nghề hợp pháp tại nơi ở của Người được bảo hiểm được thực hiện theo sự chỉ định của Bệnh viện vì lý do đặc thù của ngành y ngay sau khi hoặc thay thế cho việc điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày. Quyền lợi bảo hiểm này được giới hạn trong thời gian tối đa là 182 ngày cho mỗi Thời hạn Bảo hiểm 12 tháng.

Phân loại Nhóm nghề nghiệp
– Loại I: Chuyên môn và nghề nghiệp liên quan đến công việc quản lý lao động trí óc hoặc công việc văn phòng hoặc những nơi không nguy hiểm tương tự.
– Loại II: Những người tham gia công việc giám sát và các công việc không thuộc Nhóm nghề nghiệp Loại I mà nhiệm vụ có thể liên quan tới lao động chân tay nhẹ, nhưng không thường xuyên và không sử dụng công cụ hoặc thiết bị máy móc hoặc tiếp xúc với bất kỳ mối nguy hiểm đặc biệt nào (ví dụ: Đốc công, Giám sát viên), hoặc những người thường xuyên đi lại ngoài văn phòng vì mục đích kinh doanh hoặc chuyên môn nhưng không tham gia các công việc lao động chân tay (ví dụ: Nhân viên bán hàng).
– Loại III: Những người tham gia công việc lao động chân tay trong điều kiện không nguy hiểm nhưng có liên quan tới việc sử dụng công cụ hoặc máy móc nhẹ (ví dụ: thợ làm công cụ hoặc dịch vụ chuyển phát).
– Loại IV: Những người làm công việc nguy hiểm, chẳng hạn công việc thủ công nặng nhọc liên quan tới việc sử dụng công cụ hoặc thiết bị nặng (ví dụ: công nhân xây dựng).

Bệnh ung thư
– Điều trị bệnh ung thư được thực hiện cho bệnh nhân nội trú hoặc bệnh nhân điều trị trong ngày của Bệnh viện.
– Nếu một Người được bảo hiểm phải điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị tại một Bệnh viện trong thời gian ít hơn 24 giờ, Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm này theo chi phí thực tế phát sinh từ yêu cầu của Bệnh viện nhưng không vượt mức tối đa như quy định trong Chương trình bảo hiểm.
– Trừ Hợp đồng bảo hiểm Nhóm và trừ khi có thỏa thuận khác bởi Công ty, việc điều trị bệnh Ung thư chỉ được bảo hiểm nếu triệu chứng đầu tiên của bệnh Ung thư xuất hiện sau 90 ngày liên tục kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng đầu tiên của Người được bảo hiểm theo xác nhận của Bác sĩ và Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm đang điều trị. Chi phí điều trị sẽ được chi trả như sau: Thời gian xuất hiện triệu chứng đầu tiên (Kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng đầu tiên của Người được bảo hiểm) : Tỉ lệ chi trả (% của tổng chi phí điều trị):
+ Sau 90 ngày: 70%
+ Sau 180 ngày: 100%

Cấy ghép bộ phận
Chi phí điều trị y tế phát sinh đối với việc cấy ghép thận, tim, gan và tủy không vượt mức tối đa như quy định trong Chương trình bảo hiểm. Chi phí nhận cơ quan nội tạng và tất cả các chi phí cho người hiến tặng sẽ không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

Điều trị ngoại trú
– Điều trị y tế cho Người được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm không phải là bệnh nhân nội trú/bệnh nhân điều trị trong ngày có đăng ký tại Bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác. Việc xét nghiệm, các thủ tục chụp ảnh phóng xạ và hạt nhân được sử dụng để chẩn đoán và điều trị các bệnh y khoa. Các dịch vụ chụp X-quang và xét nghiệm phải được Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám chỉ định.
– Điều trị ngoại trú cũng bao gồm cả thuốc chữa bệnh. Việc bán và sử dụng những loại thuốc này phải theo đơn thuốc của Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám và những loại thuốc không nằm trong đơn thuốc của Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám sẽ không được bảo hiểm.

Bác sỹ
Người hành nghề khám, chữa bệnh được cấp giấy phép hợp pháp và được pháp luật của quốc gia sở tại công nhận và thực hiện việc khám, chữa bệnh trong phạm vi được đào tạo và giấy phép của mình.

Chủ hợp đồng bảo hiểm
– Chủ hợp đồng bảo hiểm như được quy định tại Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm.
– Trừ khi được quy định rõ ràng trong một Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm, Công ty sẽ xem Chủ hợp đồng bảo hiểm là chủ sở hữu duy nhất của Hợp đồng bảo hiểm và sẽ không bị buộc phải công nhận bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu quyền lợi từ bất cứ người nào khác đối với Hợp đồng bảo hiểm.

Năm Bảo hiểm
Thời gian từ (i) 00.01 giờ sáng của ngày đầu tiên của Thời hạn Bảo hiểm hoặc (ii) thời điểm Công ty cấp Hợp đồng bảo hiểm (tùy thời điểm nào đến sau) và kết thúc vào 11 giờ 59 phút khuya của ngày cuối cùng của Thời hạn Bảo hiểm, bao gồm cả hai thời điểm. Toàn bộ thời gian được tính theo giờ chuẩn của Việt Nam.

Điều trị trước & sau khi nằm viện
Được bảo hiểm như xác định là Điều trị Ngoại trú trong thời gian tối đa 30 ngày ngay trước khi nằm viện và 90 ngày sau khi xuất viện cho mỗi người có cùng bệnh án. Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được chi trả cùng với việc nằm viện hoặc phẫu thuật. Việc hoàn trả chi phí điều trị sẽ dựa vào ngày phát sinh chi phí.

“Bệnh có sẵn” có nghĩa là bất kì Ốm đau/Bệnh tật/Thương tật nào:
(a) tồn tại trước Ngày hiệu lực, với những dấu hiệu hoặc triệu chứng mà Người được bảo hiểm đã nhận biết hoặc theo lẽ thường phải nhận biết; hoặc
(b) Người được bảo hiểm đã tìm kiếm hoặc nhận được sự điều trị, hoặc thuốc men, hoặc lời khuyên, hoặc chẩn đoán trong vòng hai (2) năm trước Ngày hiệu lực; hoặc
(c) Người được bảo hiểm nhận biết là đã tồn tại trước Ngày hiệu lực cho dù Người được bảo hiểm có tìm kiếm hay nhận được sự điều trị, thuốc men, lời khuyên, hoặc chẩn đoán hay không.

Thuốc kê đơn
Thuốc chữa bệnh mà việc bán và sử dụng những loại thuốc này được giới hạn theo Đơn thuốc của Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám và không bao gồm những loại thuốc được mua mà không nằm trong đơn thuốc của Bác sỹ và Bệnh viện/Phòng khám.

Điều trị bằng vật lý trị liệu hoặc Phương pháp nắn khớp xương
Nếu trong khi hợp đồng này có hiệu lực, do tai nạn hoặc bệnh tật nằm trong điều khoản quy định của Hợp đồng bảo hiểm , Người được bảo hiểm cần được điều trị bằng Vật lý trị liệu hoặc Phương pháp nắn khớp xương theo đề nghị bằng văn bản của Bác sỹ tham gia điều trị (kỹ thuật viên y khoa), Công ty sẽ trả các chi phí thông thường và hợp lý phát sinh theo thực tế, nhưng không vượt quá Giới hạn Trách nhiệm bảo hiểm và tùy thuộc vào số lần thăm khám tối đa trong Năm Hợp đồng bảo hiểm như quy định trong Chương trình bảo hiểm.

Thông thường và hợp lý
Quyền lợi bảo hiểm sẽ không được trả cho các khoản phí vượt quá mức phí chung cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ khác có cùng tiêu chuẩn tại địa phương phát sinh chi phí đó, khi cung cấp việc điều trị, dịch vụ hoặc hàng hóa tương đương cho một Thương tật hoặc Bệnh tật tương tự. Công ty sẽ xác định chi phí thông thường dựa trên các trường hợp tương tự Công ty đã xử lý và các báo giá dịch vụ tương đương của các cơ sở khám chữa bệnh có cùng tiêu chuẩn trong cùng khu vực.

Hồi hương
– Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty sẽ thu xếp để Người được bảo hiểm đang hấp hối hoặc đã chết được trở về một địa phương tại Việt Nam (theo lựa chọn của người đại diện của Người được bảo hiểm) bằng đường hàng không và/hoặc đường bộ hoặc đường biển sau khi Người được bảo hiểm được Vận chuyển Y tế Cấp cứu tới một địa điểm khác. Công ty sẽ thanh toán các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ do Đơn vị trợ giúp y tế thu xếp. Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty có quyền quyết định phương tiện hoặc cách thức tiến hành hồi hương sau khi xem xét, đánh giá tất cả các sự kiện và tình huống. Người được bảo hiểm/Đại diện của họ phải liên lạc với Công ty hoặc Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty để được chấp thuận trước cho việc hồi hương và sắp xếp phương tiện cần thiết.
– Quyền lợi bảo hiểm này cũng phụ thuộc vào phạm vi bảo hiểm và điều khoản loại trừ được quy định cụ thể trong Hợp đồng Dịch vụ giữa Công ty và Đơn vị trợ giúp y tế Các phạm vi dịch vụ và điều khoản loại trừ này đã được Công ty thông báo cho Chủ hợp đồng bảo hiểm và có thể được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm và được Công ty thông báo cho Chủ hợp đồng bảo hiểm.
– Quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 70 tuổi trở lên.

Tình trạng sức khỏe nguy kịch
Tình trạng sức khỏe mà theo ý kiến của cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc điều trị là tình trạng nguy kịch, cần phải chữa trị khẩn cấp để tránh tử vong hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình trạng sức khỏe hiện tại hoặc lâu dài của Người được bảo hiểm.

Bệnh tật
Tình trạng sức khỏe cơ thể bị thay đổi theo chiều hướng xấu đi so với bình thường.

Phòng riêng tiêu chuẩn
Phòng riêng đầy đủ tiện nghi trong một Bệnh viện. Nếu bệnh viện chia Phòng riêng thành nhiều mức khác nhau thì việc thanh toán sẽ căn cứ vào giá Phòng riêng tiêu chuẩn hoặc giá của loại Phòng riêng phổ biến nhất của bệnh viện đó, tùy mức nào thấp hơn.

Hành động Khủng bố
– Bất kỳ hành động nào, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc bạo lực và/hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bạo lực, được thực hiện bởi bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào, dù hành động đơn lẻ hoặc đại diện cho hoặc có quan hệ với bất kỳ (các) tổ chức, (các) chính phủ nào vì mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hay các mục đích khác, bao gồm ý định gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/hoặc gây ra tình trạng lo lắng cho công chúng hoặc bất kỳ bộ phận nào trong công chúng.
– Hành động Khủng bố cũng sẽ bao gồm bất kỳ hành động nào được chính phủ (có liên quan) xác nhận hoặc công nhận là hành động khủng bố.

Tư vấn ngay cho tôi!

2. Hợp đồng bảo hiểm

Bản Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm, Chương trình bảo hiểm, Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và bất kỳ Sửa đổi bổ sung nào (nếu có) tạo thành thỏa thuận toàn bộ (“Hợp đồng bảo hiểm”) giữa Công ty, Chủ hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Các văn bản này sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
(a) Các Sửa đổi bổ sung;
(b) Giấy chứng nhận bảo hiểm;
(c) Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm;
(d) Quy tắc bảo hiểm Sức khỏe Liberty MediCare; và
(e) Chương trình bảo hiểm.
Không một đại lý nào được ủy quyền để thay đổi hoặc sửa đổi Hợp đồng bảo hiểm hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng bảo hiểm. Mọi thay đổi đối với Hợp đồng bảo hiểm phải được chấp thuận trước bằng văn bản bởi Công ty.

3. Hiệu lực bảo hiểm

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm của Công ty đối với Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể từ khi bắt đầu Thời hạn Bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm và sẽ giữ nguyên hiệu lực cho đến khi kết thúc Thời hạn Bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm trừ khi được chấm dứt theo Hợp đồng bảo hiểm.

4. Chấm dứt quyền lợi bảo hiểm

4.1 Đối với Hợp đồng bảo hiểm cá nhân
– Bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm sẽ bị chấm dứt tại thời điểm các quyền lợi bảo hiểm áp dụng cho Người được bảo hiểm đã sử dụng hết hoặc vào lúc không giờ ngày cuối cùng trong Thời hạn Bảo hiểm của Người được bảo hiểm đó.
– Trong trường hợp tại thời điểm chấm dứt quyền lợi bảo hiểm, nếu một Người được bảo hiểm phải nhập viện để chữa bệnh hoặc thương tật được bảo hiểm, thì thời điểm chấm dứt hợp đồng sẽ được gia hạn đến khi (A) người đó không cần phải nằm viện để điều trị Bệnh tật hay Thương tật đó nữa hoặc (B) người đó đã sử dụng hết các quyền lợi cho việc điều trị Bệnh tật hoặc Thương tật đó, tùy thời điểm nào đến trước. Vì mục đích của phần này, “nằm viện” có nghĩa là Người được bảo hiểm được đăng ký là bệnh nhân nội trú tại một Bệnh viện trong khoảng thời gian không ít hơn 18 giờ liên tục.

4.2 Đối với Hợp đồng bảo hiểm Nhóm
– Bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đối với một Người được bảo hiểm sẽ chấm dứt vào thời điểm các quyền lợi bảo hiểm áp dụng cho Người được bảo hiểm đó đã được sử dụng hết.

– Bảo hiểm của Người lao động theo Hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ tự động chấm dứt vào ngày sớm nhất trong những ngày sau:
(a) ngày Người lao động không còn đủ điều kiện được bảo hiểm;
(b) ngày Hợp đồng bảo hiểm Nhóm chấm dứt;
(c) ngày Người lao động chấm dứt làm việc cho Người sử dụng lao động;
(d) ngày hết hạn thanh toán khoản phí bảo hiểm cuối cùng liên quan đến bảo hiểm của Người lao động đó;
(e) Người lao động cư trú tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada trong thời gian trên mười hai tuần liên tiếp.
– Trong các trường hợp (a), (c) hoặc (e) nêu trên, Chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ có quyền nhận lại phí đóng bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm đó, trừ đi khoản phí phải đóng cho Công ty trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đối với Người được bảo hiểm đó, được tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực Với Điều kiện Là Trong Mọi Trường Hợp Người được bảo hiểm đó không có yêu cầu bồi thường và không vi phạm Hợp đồng Bảo hiểm tại mọi thời điểm.

– Bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm là Người phụ thuộc sẽ tự động chấm dứt vào ngày sớm nhất trong những ngày sau:
(a) ngày Người phụ thuộc không còn đủ điều kiện được bảo hiểm với tư cách là Người phụ thuộc như định nghĩa về Người phụ thuộc;
(b) ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm Nhóm;
(c) ngày chấm dứt các quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm có liên quan (tức là người thân của Người phụ thuộc) theo Hợp đồng bảo hiểm Nhóm;
(d) ngày hết hạn thanh toán khoản phí bảo hiểm cuối cùng liên quan đến bảo hiểm của Người phụ thuộc;
(e) Người phụ thuộc cư trú tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada trong thời gian trên mười hai tuần liên tiếp.
– Trong các trường hợp (a), (c) hoặc (e) nêu trên, Chủ hợp đồng có quyền được hoàn trả lại phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm, trừ đi khoản phí bảo hiểm phải thanh toán cho Công ty trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đối với Người được bảo hiểm, được tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực Với Điều Kiện Là Trong Mọi Trường Hợp không có yêu cầu bồi thường nào liên quan đến Người được bảo hiểm đó và không có vi phạm nào đối với Hợp đồng Bảo hiểm này tại thời điểm đó.

– Bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm là thành viên của Tổ chức Tài trợ sẽ tự động chấm dứt vào ngày sớm nhất trong những ngày sau:
(a) ngày Người được bảo hiểm không còn đáp ứng điều kiện là thành viên của Tổ chức Tài trợ;
(b) ngày Người được bảo hiểm không còn đủ điều kiện được bảo hiểm;
(c) ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm Nhóm;
(d) ngày hết hạn thanh toán khoản phí bảo hiểm cuối cùng liên quan đến bảo hiểm của Người được bảo hiểm;
(e) Người được bảo hiểm cư trú tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada trong thời gian trên mười hai tuần liên tiếp.
– Trong các trường hợp (a), (b), hoặc (e) nêu trên, Chủ hợp đồng có quyền được hoàn trả lại phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm, trừ đi khoản phí bảo hiểm phải thanh toán cho Công ty trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đối với Người được bảo hiểm, được tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực Với Điều Kiện Là Trong Mọi Trường Hợp không có một yêu cầu bồi thường nào liên quan đến Người được bảo hiểm đó và không có vi phạm nào đối với Hợp đồng Bảo hiểm tại thời điểm đó.

– Trong trường hợp tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, nếu một Người được bảo hiểm phải nhập viện để điều trị Bệnh tật hay Thương tật được bảo hiểm thì thời điểm chấm dứt bảo hiểm sẽ được gia hạn đến khi người đó được xuất viện sau khi đã hoàn tất việc điều trị Bệnh tật hay Thương tật đó hoặc đến khi người đó đã sử dụng hết các quyền lợi cho việc điều trị Bệnh tật hoặc Thương tật đó, tùy thời điểm nào xảy ra trước. Vì mục đích của phần này, “nằm viện” có nghĩa là Người được bảo hiểm được đăng ký là bệnh nhân nội trú tại một Bệnh viện trong khoảng thời gian không ít hơn 18 giờ liên tục.

5. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm

– Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng thư đảm bảo đến địa chỉ được biết cuối cùng của Chủ hợp đồng bảo hiểm trước 30 ngày, và trong trường hợp này, Công ty sẽ hoàn trả cho Chủ hợp đồng bảo hiểm phí bảo hiểm đã thanh toán trừ đi khoản phí bảo hiểm tính theo tỉ lệ tương ứng với thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
– Chủ hợp đồng bảo hiểm có thể chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. Nếu không có yêu cầu bồi thường nào được gửi cho Công ty trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ được hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng trừ đi khoản phí phải thanh toán cho Công ty theo tỉ lệ thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Với Điều Kiện Là Trong Mọi Trường Hợp, không có bất kỳ vi phạm nào đối với Hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm đó.
– Chủ hợp đồng bảo hiểm phải hoàn trả cho Công ty tài liệu Hợp đồng bảo hiểm hiện hành, Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm vào hoặc trước ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm.
– Hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ chấm dứt khi quyền lợi của tất cả những Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.

6. Phối hợp Quyền lợi bảo hiểm/Bảo hiểm khác

– Tất cả những người đang tham gia bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm tai nạn khác phải thông báo và cung cấp cho Công ty bản sao Hợp đồng bảo hiểm cùng bản tóm tắt quyền lợi bảo hiểm.
– Trong trường hợp bị thương tật liên quan tới các hành động hoặc sơ xuất của một bên thứ ba thì Chủ hợp đồng và Người được bảo hiểm cố gắng yêu cầu bên thứ ba này bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất.

7. Luật

– Các bên trong Hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận rằng Luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ chi phối và kiểm soát trong trường hợp có xung đột hoặc tranh chấp giữa các bên về Hợp đồng bảo hiểm.
– Bất kỳ tranh chấp hoặc xung đột nào phát sinh theo hoặc liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm sẽ được các bên giải quyết trước tiên thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu hai bên không giải quyết được một cách thân thiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày một bên thông báo cho bên kia về tranh chấp phát sinh thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết xung đột hoặc tranh chấp đó.

8. Ngôn ngữ áp dụng

Bản Quy tắc bảo hiểm này được soạn thảo và phát hành bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang ngôn ngữ nước ngoài để tham khảo. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt có giá trị áp dụng.

Trở về đầu trang

Tư vấn ngay cho tôi!

PHẦN II – ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

– Công ty, Doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tài trợ đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi, và mở rộng đến 74 tuổi đối với Hợp đồng tái tục. Công ty chỉ chấp nhận bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố Mẹ.
– Công dân các nước bị cấm vận theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh không phải là Đối tượng bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

Trở về đầu trang

PHẦN III – PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Quyền lợi bảo hiểm

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm, và các Giới hạn Trách nhiệm tương ứng, Công ty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trực tiếp từ các thương tật về thân thể hoặc bệnh tật hoặc Nha khoa hoặc Thai sản (nếu áp dụng) của Người được bảo hiểm trong Thời hạn Bảo hiểm cho các quyền lợi nêu trên trong Chương trình bảo hiểm áp dụng, Với Điều Kiện Là trong mọi trường hợp các chi phí này là chi phí thực tế và không vượt quá mức chi phí thông thường và hợp lý tại Việt Nam nơi thực hiện việc điều trị.

2. Phạm vi lãnh thổ

Phạm vi địa lý được bảo hiểm là Việt Nam. Mọi chi phí nằm viện, điều trị, thăm khám ngoài Việt Nam sẽ không được bảo hiểm.

3. Đại diện/Thừa kế

Đại diện hoặc Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm sẽ có quyền hành động thay cho Người được bảo hiểm đó nếu Người được bảo hiểm bị mất năng lực hành vi hoặc chết. Các quyền lợi sẽ được thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc người đại diện hoặc Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm (nếu áp dụng) hoặc đơn vị cung cấp Hệ thống Thanh toán Trực tiếp (nếu áp dụng).

4. Xem xét bảo hiểm Bệnh có sẵn

– Trừ khi có thỏa thuận khác bởi Công ty trong Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm, tất cả các Bệnh có sẵn không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
– Không phụ thuộc vào các điều đã nói ở trên, nếu một Bệnh có sẵn đã được thông báo cho Công ty, Công ty có thể đồng ý bảo hiểm cho Bệnh có sẵn đó sau khi Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực hai năm liên tục tính từ ngày thông báo.

Trở về đầu trang

Tư vấn ngay cho tôi!

PHẦN IV – ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Những việc điều trị, tình trạng, hoạt động, hạng mục sau đây và các chi phí có liên quan sẽ bị loại trừ, không được bảo hiểm và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

1. Điều trị bệnh tâm thần, rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần bao gồm bệnh trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ hoặc các chứng loạn thần kinh chức năng và các biểu hiện tâm lý hoặc thần kinh của các chứng loạn thần kinh chức năng và các bệnh tâm thần khác.

2. Nơi trị bệnh bằng nước khoáng, phòng khám điều trị bằng thủy lực, viện điều dưỡng hoặc chăm sóc điều dưỡng.

3. Khám và điều trị các bệnh bẩm sinh và khuyết tật bẩm sinh. Bệnh bẩm sinh bao gồm cả các bệnh di truyền. Điều trị các vấn đề trong học tập hoặc các khuyết tật nói của một đứa trẻ. Các phẫu thuật thai nhi khi còn trong bụng mẹ.

4. Các xét nghiệm, khám và việc điều trị liên quan tới bệnh vô sinh, biện pháp tránh thai, triệt sản, bao gồm việc mang thai hoặc phá thai, và các điều trị khác là do hậu quả của những điều trị này.

5. Nhập viện để chẩn đoán, chụp X-quang, hoặc vật lý trị liệu trừ khi được chỉ định bởi một Bác sĩ điều trị hoặc Bác sĩ phẫu thuật có đủ trình độ chuyên môn theo luật định.

6. Điều trị nha khoa hoặc phẫu thuật răng/chỉnh hình răng (không loại trừ phẫu thuật răng do Người được bảo hiểm bị tai nạn), trừ khi có quy định cụ thể khác trong Chương trình bảo hiểm.

7. Kiểm tra mắt và tai định kỳ, làm kính, gắn kính sát tròng, phục hồi thị lực hoặc chữa tật khúc xạ mắt, bao gồm nhưng không giới hạn ở tật cận thị, viễn thị và lão thị.

8. Điều trị phát sinh từ các rối loạn/thói nghiện ngập, ví dụ như lạm dụng thuốc hoặc nghiện rượu.

9. Thương tật do bệnh tâm thần, tự gây thương tích hay tự tử.

10. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị phòng ngừa (bao gồm tiêm vắc-xin hoặc tiêm chủng, thuốc và xét nghiệm mang tính chất ngăn ngừa), trừ khi có quy định rõ khác và được xác nhận trong Chương trình Bảo hiểm.

11. Kiểm tra và chữa trị Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), phức hợp liên quan đến AIDS (ARCS) và tất cả các chứng bệnh khác gây ra bởi và/hoặc liên quan đến vi-rút HIV dương tính, trừ khi đã hoàn thành thời gian quy định và căn cứ theo các giới hạn quy định trong Chương trình bảo hiểm.

12. Các Bệnh có sẵn hoặc bất kỳ bệnh tật/thương tật nào có liên quan, có liên hệ hoặc là hậu quả của một Bệnh có sẵn, trừ khi đã khai báo và được Công ty chấp nhận bằng văn bản.

13. Tiền phòng, tiền ăn, chi phí chăm sóc tổng quát hoặc các dịch vụ đặc biệt tại bệnh viện không phù hợp với kết quả chẩn đoán hay việc điều trị bệnh tật/thương tật là lý do dẫn đến việc nhập viện.

14. Các bộ phận giả, thiết bị chỉnh hình và thiết bị y tế. Chi phí trang bị hoặc sử dụng dụng cụ hoặc trang thiết bị đặc biệt, các thiết bị trợ thính và/hoặc trợ nhãn, xe lăn, nạng hoặc các thiết bị khác.

15. Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình vì lý do thẩm mỹ. Điều trị liên quan tới hoặc phát sinh từ việc loại bỏ các vấn đề về chất béo, chất dư thừa hay để giảm cân hoặc điều trị khác được thực hiện với lý do thẩm mỹ hoặc tâm lý bao gồm nhưng không giới hạn như chữa bệnh rụng tóc, tàn nhang, bệnh hói.

16. Phẫu thuật tạo hình cho một tật/khuyết tật có từ trước.

17. Thương tật hoặc bệnh tật phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ chiến tranh, cho dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến, đình công, bạo loạn, cách mạng, hoặc bất kỳ hoạt động hiếu chiến nào.

18. Việc điều trị được thực hiện bởi bất kỳ người nào không phải là một Bác sĩ được phép hành nghề hợp pháp.

19. Thương tật hoặc bệnh tật mắc phải là hậu quả trực tiếp của việc tham gia vào các hành động phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi trộm cắp, cướp giật, không chấp hành lệnh của người thi hành công vụ, sử dụng chất kích thích, sử dụng chất nổ hoặc các thiết bị gây cháy (trừ khi đã được cấp phép), hành hung và gây thương tích.

20. Tiêm vắcxin hay sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị ngăn ngừa nào.

21. Khám và điều trị chấn thương hoặc bệnh lâu dài trong khi tham gia vào (bao gồm bất kỳ chương trình luyện tập hoặc rèn luyện thể lực đối với) cuộc thi hoặc cuộc thi đấu nào bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau: đua xe dưới bất kỳ hình thức nào khác hơn so với đi bộ bao gồm nhưng không giới hạn việc đua xe ô tô hoặc xe hơi, thể thao chuyên nghiệp, thể thao có sự tiếp xúc với các người cùng chơi, đua xe mô tô, đua thuyền máy, và thi đấu luyện ngựa; nhảy dù biểu diễn, dù bay, diều lượn, bay (khác với như là một hành khách có mua vé đi trên một máy bay thương mại được cấp giấy phép hợp lệ), thám hiểm hang động, leo đá hoặc leo núi (có hay không có sử dụng dây thừng hoặc thiết bị khác), nhảy bun-gee, lặn có đeo bình dưỡng khí, pô lô, đua ngựa vượt rào, các môn võ thuật, bay khinh khí cầu, và bất kì môn thể thao nào có tổ chức thực hiện trên cơ sở tài trợ hoặc bất kì hoạt động mạo hiểm nào khác, trừ phi đã được khai báo với Công ty và đã được Công ty chấp nhận hoặc cố ý đặt mình vào tình trạng nguy hiểm đặc biệt (ngoại trừ trường hợp nỗ lực để cứu sống người).

22. Các dịch vụ phi y tế, bao gồm việc cấp giấy chứng nhận, giấy khám sức khỏe theo yêu cầu của công việc.

23. Các xét nghiệm, chi phí y tế phát sinh không liên quan đến việc điều trị hoặc chẩn đoán cho một bệnh tật hoặc thương tật được bảo hiểm; hoặc việc điều trị không cần thiết về mặt y học theo ý kiến chuyên môn của một bác sỹ chuyên ngành độc lập được Công ty thuê để cho ý kiến chuyên môn; điều trị bởi một người thân trong gia đình; Chủ hợp đồng/Người được bảo hiểm là bác sỹ tự điều trị cho bản thân hoặc người phụ thuộc tại bệnh viện nơi họ đang làm việc.

24. Không thanh toán quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc Thai sản, trừ khi được quy định bổ sung cụ thể trong Chương trình bảo hiểm.

25. Khám, các xét nghiệm và điều trị các bệnh lây qua đường tình dục; điều trị bệnh bất lực hoặc bất kỳ bệnh nào có liên quan.

26. Tất cả các dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu không được Đơn vị trợ giúp y tế của Công ty chấp thuận trước.

27. Phơi nhiễm năng lượng hạt nhân, phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ thuộc bất kỳ loại nào.

28. Tham gia vào một hành động bất hợp pháp bao gồm cả phạt tù hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định.

29. Điều trị thương tật hoặc bệnh tật xảy ra khi đang làm việc trong lực lượng vũ trang hoặc công an, hoặc do làm việc trong Nhóm nghề nghiệp loại III hoặc IV (trừ khi được thỏa thuận khác trước đó bởi Công ty và được quy định rõ trong Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm).

30. Toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh từ các chuyến đi chỉ vì mục đích điều trị y tế, nếu không phải là một phần của việc Vận chuyển y tế Cấp cứu và ngoại trừ trường hợp phù hợp với định nghĩa Dịch vụ Xe cứu thương trong nước.

31. Khám và điều trị rối loạn giấc ngủ liên quan đến hô hấp, bao gồm ngáy, mệt mỏi, say máy bay, suy nhược cơ thể hoặc căng thẳng liên quan đến công việc hoặc bất kì tình trạng liên quan nào khác.

32. Bổ sung chế độ ăn uống và các chất sẵn có trong tự nhiên, có thể mua không cần đơn thuốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở vitamin, khoáng chất, thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ điều trị y tế.

33. Liệu pháp thay thế tế bào gốc ngoại trừ trường hợp ghép tủy xương.

34. Công ty sẽ không bảo hiểm và không có trách nhiệm thanh toán bồi thường cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc cung cấp các quyền lợi nào nếu như việc cung cấp bảo hiểm, thanh toán các yêu cầu bồi thường này hoặc cung cấp quyền lợi như vậy sẽ làm cho Công ty vi phạm bất kỳ quy định cấm vận, ngăn cấm, hoặc hạn chế theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hoặc các lệnh cấm vận kinh tế hay thương mại, luật pháp hoặc quy định của Liên Hiệp Châu Âu, Vương Quốc Anh hoặc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

35. Các điều khoản loại trừ khác như được thỏa thuận với Người được bảo hiểm quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

Trở về đầu trang

Tư vấn ngay cho tôi!

PHẦN V – TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ CHỦ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

1. Các Điều kiện Tiên quyết đối với Trách nhiệm

Bất kỳ trách nhiệm nào của Công ty đối với Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết dưới đây:

 • (a) Công ty phải nhận được tất cả những thông tin kê khai và cam kết cần thiết từ Chủ hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm (hoặc cha/mẹ/người giám hộ hợp pháp nếu Người được bảo hiểm là vị thành niên) theo Đơn yêu cầu bảo hiểm và tất cả những thông tin kê khai và cam kết này phải hoàn toàn trung thực.
 • (b) Những thông tin kê khai và cam kết liên quan đến bất kỳ yêu cầu bồi thường nào từ Chủ hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ Người được bảo hiểm nào đối với Công ty theo Hợp đồng bảo hiểm phải hoàn toàn trung thực và chính xác.
 • (c) Chủ hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm phải tuân thủ và thực hiện đúng các điều khoản, điều kiện, và quy định của Hợp đồng bảo hiểm, trong đó có những việc cần làm, những việc bị hạn chế và những yêu cầu tuân thủ đối với Chủ hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được Bảo hiểm.

2. Yêu cầu Chấp thuận trước

Phạm vi bảo hiểm tùy thuộc vào việc thông báo trước hoặc chấp thuận trước như sau: Tất cả các Biện pháp Điều trị Lựa chọn phải được kèm theo bảng giá chi tiết và được gửi cho Công ty 05 ngày làm việc để thẩm định trước khi tiến hành điều trị.

3. Tài liệu được yêu cầu

– Chủ Hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp bằng văn bản cho Công ty mọi thông tin mà Công ty có thể yêu cầu về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các tài liệu hoặc thông tin do Người được bảo hiểm cung cấp cho Chủ hợp đồng bảo hiểm liên quan tới việc bảo hiểm, cùng với các hồ sơ có thể liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm, sẽ được cung cấp cho Công ty để kiểm tra tại mọi thời điểm thích hợp.
– Sai sót trong ghi chép khi lưu giữ hồ sơ sẽ không làm vô hiệu bảo hiểm nếu bảo hiểm đó đang có hiệu lực và cũng không làm tiếp tục bảo hiểm nếu bảo hiểm đó bị chấm dứt hợp lệ. Nếu phát hiện tuổi, ngày sinh hoặc các thông tin khác có liên quan tới một Người được bảo hiểm bị khai sai, đồng thời việc khai sai đó ảnh hưởng đến phạm vi bảo hiểm, các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm, hoặc quyết định của Công ty bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm đó, thì (A) Công ty sẽ sử dụng tuổi thật và các thông tin chính xác để xác định xem các quyền lợi bảo hiểm có được bảo đảm theo các điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm hay không, với số tiền là bao nhiêu, và có tiến hành điều chỉnh phí bảo hiểm hay không, hoặc (B) Công ty sẽ vô hiệu bảo hiểm của Người được bảo hiểm đó và hoàn trả khoản phí bảo hiểm đã thanh toán cho họ.

4. Đủ điều kiện

4.1 Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:
– Tuổi tối đa được yêu cầu bảo hiểm là 64 tuổi. Chủ hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm thuộc mọi quốc tịch và người phụ thuộc của họ (trừ trẻ sơ sinh) đều có thể tham gia bảo hiểm, ngoại trừ trường hợp họ là công dân của các nước bị Liên Hiệp Quốc và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trừng phạt tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.
– Bảo hiểm của Người phụ thuộc phải áp dụng cùng Chương trình bảo hiểm như Người được bảo hiểm mà họ phụ thuộc và tùy thuộc vào việc chấp thuận trước của Công ty. Trẻ vị thành niên không được bảo hiểm độc lập theo Chương trình bảo hiểm.
– Trẻ sơ sinh sẽ được bảo hiểm sau 15 ngày kể từ ngày sinh hoặc 15 ngày sau khi xuất viện từ nơi trẻ sinh ra, tùy thời điểm nào muộn hơn, sau khi Chủ hợp đồng bảo hiểm đã nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm, đồng thời có bằng chứng thỏa đáng về tình trạng sức khỏe tốt và được Công ty chấp thuận.
– Phạm vi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng cho những người có nghề nghiệp thuộc Loại I và Loại II, trừ khi có sự thỏa thuận khác với Người được bảo hiểm và được Công ty đồng ý bằng văn bản. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty ngay khi nghề nghiệp của người đó chuyển sang Loại III hoặc Loại IV.
– Không thực hiện nghĩa vụ thông báo có thể dẫn đến việc Công ty từ chối yêu cầu bồi thường hay chấm dứt quyền lợi bảo hiểm.

4.2 Hợp đồng bảo hiểm Nhóm:
– Người lao động hoặc thành viên của Tổ chức Tài trợ và Người phụ thuộc chỉ có thể tham gia bảo hiểm nếu đang làm việc vào ngày bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường hợp được nghỉ hưởng lương.
– Trẻ sơ sinh sẽ được bảo hiểm sau 15 ngày kể từ ngày sinh hoặc 15 ngày sau khi xuất viện từ nơi trẻ sinh ra, tùy thời điểm nào muộn hơn, sau khi Chủ hợp đồng bảo hiểm đã nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm, đồng thời có bằng chứng thỏa đáng về tình trạng sức khỏe tốt và được Công ty chấp thuận.
– Công dân của bất kỳ nước nào bị Liên Hiệp Quốc và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trừng phạt tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm sẽ không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
– Tuổi tối đa được yêu cầu bảo hiểm là 64 tuổi.
– Phạm vi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng cho những người có nghề nghiệp thuộc Loại I và Loại II, trừ khi có sự thỏa thuận khác với Người được bảo hiểm và được Công ty đồng ý bằng văn bản. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty ngay khi nghề nghiệp của người đó chuyển sang Loại III hoặc Loại IV.
– Không thực hiện nghĩa vụ thông báo có thể dẫn đến việc Công ty từ chối yêu cầu bồi thường hay chấm dứt quyền lợi bảo hiểm.

5. Kiểm tra sức khỏe
Công ty, thông qua đại diện y tế của mình, có quyền kiểm tra sức khỏe của bất kỳ Người được bảo hiểm nào vào bất kỳ lúc nào, với mức độ thường xuyên một cách hợp lý trong thời gian có yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, Công ty sẽ có quyền yêu cầu khám nghiệm tử thi trong trường hợp tử vong, nếu điều đó không bị cấm theo luật định hoặc tín ngưỡng tôn giáo.

6. Giám định y khoa
Công ty có quyền yêu cầu thực hiện thêm các xét nghiệm và/hoặc đánh giá khi cho rằng việc yêu cầu bồi thường có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một điều kiện loại trừ và Công ty sẽ thanh toán chi phí này.

7. Đề phòng Hợp lý và Thay đổi Quan trọng
– Các thành viên được bảo hiểm sẽ tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn và giảm thiểu bất kỳ Tai nạn, Thương tật, Bệnh tật hoặc phí tổn nào và Công ty phải được thông báo ngay bằng văn bản về bất kỳ thông tin hoặc thay đổi nào làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của Công ty.
– Công ty sẽ có quyền tiếp tục bảo hiểm theo các điều khoản và điều kiện mà Công ty xét thấy phù hợp với những thay đổi thông tin hoặc thay đổi nào làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của Công ty hoặc từ chối tiếp tục bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan tới những thay đổi đó sẽ chỉ được giải quyết sau khi Công ty đã được thông báo về những thay đổi đó, và đã đồng ý tiếp tục bảo hiểm.

8. Trở về Quê quán/Thay đổi Nước thường trú
– Đối với những công dân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada trở về Quê quán của mình và đối với những công dân các quốc gia khác dự định cư trú tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada trong thời gian trên 12 tuần, Chương trình bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt. Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty ngày họ trở về Quê quán hoặc thay đổi Nước thường trú sang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày trở về/thay đổi đó. Phí bảo hiểm đã nộp sẽ được hoàn trả theo Điều khoản Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm.
– Đối với những thay đổi nơi cư trú trong Năm bảo hiểm không phải là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ/Canada, Công ty sẽ xem xét bảo hiểm trên cơ sở đánh giá chi phí thông thường và hợp lý tại quốc gia đó hoặc hoàn trả phí bảo hiểm theo Điều khoản Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
– Một điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm theo Hợp đồng bảo hiểm là Công ty phải được thông báo ngay bằng văn bản về việc thay đổi Nước thường trú của Chủ hợp đồng hoặc của bất kì Người được bảo hiểm nào. Việc thay đổi Nước thường trú có nghĩa là Người được bảo hiểm không còn cư trú tại Nước thường trú của mình, hoặc có ý định chuyển tới ở một quốc gia khác trong thời gian trên 12 tuần.
– Công ty phải được thông báo về Nước thường trú của bất kỳ Người phụ thuộc nào nếu khác với Nước thường trú đã khai báo cho Chủ hợp đồng bảo hiểm trong Đơn yêu cầu bảo hiểm, và Công ty bảo lưu quyền từ chối bảo hiểm cho những Người phụ thuộc đó theo Hợp đồng bảo hiểm .
– Công ty bảo lưu quyền từ chối tái tục Hợp đồng bảo hiểm với bất kỳ thành viên nào đã thay đổi Nước thường trú trong Năm bảo hiểm.

Trở về đầu trang

Tư vấn ngay cho tôi!

PHẦN VI – THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Người được bảo hiểm được tự do sử dụng dịch vụ y tế theo một trong hai cách sau:

Lựa chọn 1 – Tự Thanh toán

Nếu Người được bảo hiểm lựa chọn cách tự thanh toán, Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị sự kiện được bảo hiểm hoặc trong trường hợp thai sản, là từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Công ty. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu Người được bảo hiểm không thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời gian qui định, Công ty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường:
• Thông báo tổn thất sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%
• Thông báo tổn thất sau 181 ngày đến 270 ngày: 20%
• Thông báo tổn thất sau 271 ngày đến 365 ngày: 30%

Hồ sơ yêu cầu bồi thường:
Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty các thông tin sau:
– Mẫu giấy yêu cầu bồi thường đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của Người yêu cầu.
– Bản gốc của bệnh án
– Các báo cáo y khoa (nếu có)
– Kết quả xét nghiệm
– Đơn thuốc
– Hóa đơn và biên nhận.
Các bản sao sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ yêu cầu bồi thường phải được nộp cho Công ty trong thời hạn yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bồi hoàn:
– Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Người được bảo hiểm cho các chi phí thực tế phát sinh sẽ được bồi hoàn bằng Đồng Việt Nam căn cứ theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam về quản lý ngoại hối công bố vào thời điểm phát sinh chi phí.
– Đối với việc nằm viện, phẫu thuật và điều trị trong ngày, vui lòng tham khảo Điều khoản – Yêu cầu Chấp thuận trước.
– Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu Công ty hoàn trả các khoản chi phí cho Người được bảo hiểm bằng chuyển khoản, mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do Công ty chịu, trừ trường hợp Người được bảo hiểm có yêu cầu khác.

Lựa chọn 2 – Hệ thống Thanh toán Trực tiếp

– Hệ thống Thanh toán Trực tiếp là dịch vụ cho phép Người được bảo hiểm điều trị ngoại trú và/hoặc nội trú tổng quát tại các cơ sở y tế do Công ty chỉ định mà không phải trả tiền trước. Đối với Điều trị có lựa chọn tại Bệnh viện, Người được bảo hiểm phải tuân thủ Điều khoản – Yêu cầu Chấp thuận trước. Công ty sẽ cấp Giấy cam kết
Thanh toán nếu tình trạng y khoa được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm.
– Người được bảo hiểm phải xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm và giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Nếu khoản cam kết thanh toán và/hoặc khoản thanh toán mà Công ty đã trả cho một yêu cầu bồi thường không nằm trong phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá Giới hạn Trách nhiệm theo Hợp đồng bảo hiểm thì Người được bảo hiểm và/hoặc Chủ hợp đồng bảo hiểm phải hoàn trả cho Công ty các chi phí điều trị không hợp lệ trong vòng 31 ngày kể từ ngày Công ty gửi yêu cầu hoàn trả.

Trở về đầu trang

Tư vấn ngay cho tôi!

PHẦN VII – GIAN LẬN VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ

1. Đối với Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:
Nếu có bất kỳ yêu cầu bồi thường giả mạo hoặc gian lận nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay người đại diện của họ sử dụng các phương tiện hoặc thiết bị gian lận để nhận các quyền lợi bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, mọi quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ bị tước bỏ.

2. Đối với Hợp đồng bảo hiểm Nhóm:
– Nếu có bất kỳ yêu cầu bồi thường giả mạo hoặc gian lận nào, hoặc nếu Chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc người đại diện của họ sử dụng các phương tiện hoặc thiết bị gian lận để nhận quyền lợi bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm Nhóm sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, mọi quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ bị tước bỏ.
– Nếu một Người được bảo hiểm có yêu cầu bồi thường giả mạo hoặc gian lận thì bảo hiểm của người đó sẽ bị chấm dứt ngay lập tức, mọi quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm sẽ bị tước bỏ. Hợp đồng bảo hiểm Nhóm không bị ảnh hưởng bởi quy định này và sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực.

Trở về đầu trang

PHẦN VIII – CAM KẾT THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM

1. Các bên tuyên bố và nhất trí rằng điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm bồi thường theo Hợp Đồng Bảo Hiểm, Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục và Sửa Đổi Bổ Sung rằng bất kỳ khoản phí bảo hiểm đến hạn nào đều phải được thanh toán và được nhận đủ bởi Công ty Bảo Hiểm, các nhà môi giới hay đại lý có đăng ký kinh doanh mà Hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng:

 • (a) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (b) dưới đây, đối với Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục,
  • (i) Trong vòng 15 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM theo Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục; hoặc
  • (ii) Trong trường hợp theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm đồng ý gia hạn thời hạn thanh toán phí bằng cách cấp Sửa Đổi Bổ Sung và gửi cho Người được bảo hiểm, trong vòng 15 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM theo Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục cộng với khoảng thời gian được gia hạn, với điều kiện không quá 30 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM cho tổng thời gian quy định và khoảng thời gian gia hạn; hoặc
 • (b) Đối với Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục, nếu Công ty đồng ý thanh toán phí bảo hiểm theo nhiều đợt
  • (i) Trong vòng 15 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM theo Hợp Đồng Bảo Hiểm hay Hợp Đồng Bảo Hiểm Bảo Hiểm Tái Tục đối với kỳ thanh toán đầu tiên và sau đó theo ngày đã thỏa thuận cho những kỳ kế tiếp;
 • (c) Đối với các Sửa Đổi Bổ Sung làm phát sinh thêm phí bảo hiểm,
  • (i) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (ii), (iii) và (iv) dưới đây, trong vòng 15 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM được qui định trong mỗi Sửa Đổi Bổ Sung tương ứng;
  • (ii) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (iii) dưới đây, trong trường hợp theo yêu cầu của Người được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm đồng ý gia hạn thời hạn thanh toán phí bằng cách cấp Sửa Đổi Bổ Sung và gửi cho Người được bảo hiểm, trong vòng 15 ngày kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM được qui định trong mỗi Sửa Đổi Bổ Sung tương ứng cộng với khoảng thời gian được gia hạn; hoặc
  • (iii) Nếu thời hạn được tính theo Điểm (i) hoặc (ii) trên đây kéo dài hơn ngày đến hạn của lần thanh toán sau cùng của Hợp Đồng Bảo Hiểm (đối với các Hợp Đồng Bảo Hiểm thanh toán phí bảo hiểm thành nhiều đợt), không trễ hơn ngày đến hạn của lần thanh toán sau cùng của Hợp Đồng Bảo Hiểm.
  • (iv) Trừ trường hợp quy định tại điểm (i), (ii) và (iii) trên đây, phí bảo hiểm phải được thanh toán kể từ NGÀY HIỆU LỰC BẢO HIỂM nếu thời hạn bảo hiểm ít hơn 30 ngày.

2. Trong trường hợp phí bảo hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm và Sửa Đổi Bổ Sung không được thanh toán đầy đủ cho Công ty, môi giới hay đại lý bảo hiểm được mô tả trong điều khoản 1 trên đây, theo phương thức và thời hạn quy định trên đây (“Thời Hạn Cam Kết Thanh Toán Phí Bảo Hiểm”), thì việc bảo hiểm theo Hợp Đồng Bảo Hiểm, Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục và Sửa Đổi Bổ Sung sẽ bị tự động coi là chấm dứt kể từ ngày hết Thời Hạn Cam Kết Thanh Toán Phí Bảo Hiểm và Công ty sẽ được miễn tất cả các trách nhiệm phát sinh trước ngày đó và Công ty sẽ được hưởng khoản phí bảo hiểm rủi ro tương ứng với tỷ lệ thời gian đã bảo hiểm.

3. Trong trường hợp các khoản yêu cầu bồi thường cộng dồn của Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm Tái Tục và Sửa Đổi Bổ Sung vượt mức phí bảo hiểm chưa thanh toán, tất cả số phí bảo hiểm còn tồn lại sẽ được thanh toán ngay lập tức cho Công ty.

Báo giá nhanh BHSK MediCare

Xin vui lòng nhập thông tin theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ gởi báo giá tốt nhất và tư vấn tận tình cho bạn. Xin cảm ơn!

  Vui lòng nhập kết quả của phép tính sau để giúp chúng tôi biết bạn không phải là robot:

  Vui lòng dẫn nguồn baohiemsuckhoeliberty.com khi đăng lại thông tin từ trang này. Xin cảm ơn

  Trở về đầu trang